Sanctiepakket van invloed op Europese aanbestedingen

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Een aantal daarvan zijn relevant voor onze sector, waaronder het verbod voor aanbestedende diensten (overheidsopdrachtgevers zoals gemeenten en scholen) om contracten aan te gaan met bepaalde partijen bij Europese aanbestedingen.

UV05120-1600x900

Met de volgende partijen mogen aanbestedende partijen geen contracten meer aangaan:

  • Een Russische onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
  • Een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld in punt a) van dit lid, of
  • Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld punt a) of b) van dit lid.

Hieronder worden ook begrepen onderaannemers, leveranciers of entiteiten, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen. Lopende contracten met Russische partijen afgesloten vóór 9 april 2022 moeten vóór 10 oktober 2022 worden beëindigd.

Kortom, voor de uitvoering van overeenkomst mag er geen gebruik gemaakt worden van Russische leveranciers voor meer dan 10% van de opdracht. Ook mag er geen sprake zijn van een kantoor in Rusland of een (gedeeltelijk) Russische eigenaar. Dit geldt alleen voor Europese aanbestedingen (boven de drempelbedragen en niet voor nationale aanbestedingen).

Gebeld door uw opdrachtgever

Momenteel zijn aanbestedende diensten aan het inventariseren in hoeverre er sprake is van Russische inbreng in de opdracht. Hiervoor zijn ze vooral aan het bellen naar hun opdrachtnemers. Het kan dus zo zijn dat u een verzoek krijgt van uw aanbestedende dienst of uw opdrachtgever om inzichtelijk te maken of deze situatie op u en uw project van toepassing is.

Ontheffing

Er wordt gewerkt aan een ontheffing voor vitale processen. Zodra er meer informatie is over deze ontheffing zullen wij u daarover informeren.

Laat ons weten of u geraakt wordt door de sancties

Bouwend Nederland en Techniek Nederland zijn inzichtelijk aan het maken in hoeverre deze sancties ons raken. Mocht u door deze sanctie worden geraakt dan horen wij dat graag. U kunt dat dan doorgeven aan m.willemse@technieknederland.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen als u vragen heeft naar aanleiding van de sancties.

Meer informatie

Circulaire 'Nieuw sanctiepakket Rusland heeft gevolgen voor overheidsaanbestedingen'

Dit bericht wordt gelijktijdig op de websites van Bouwend Nederland en Techniek Nederland geplaatst.