Praktische handreiking voor bepaling gunningscriteria beschikbaar

De Handreiking ‘Tool voor bepaling gunningscriteria’ (voorheen ‘De EMVI-TOOL’) is nu algemeen beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi, Techniek Nederland en de brancheorganisaties BNA, Cumela en MKB Iinfra. Deze tool biedt de inkooppraktijk een overzichtelijk afwegingskader voor de bepaling van gunningscriteria die innovatiegericht en duurzaam inkopen bevorderen. De tool is in de praktijk uitvoerig getest door inkopers en ondernemers en daarbij positief beoordeeld. Techniek Nederland beveelt van harte het gebruik van de tool aan om de inkooppraktijk verder te professionaliseren.

Aanbesteden-laptop-1600

Overzichtelijk stappenplan voor effectieve gunningsmethodiek

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het vooral belangrijk om de juiste gunningscriteria te kiezen en deze te integreren in een effectieve gunningsmethodiek. Te vaak sneuvelen ambities in ondoordachte gunningsmethodieken. De Handreiking biedt een overzichtelijk stappenplan om tot een effectieve gunningsmethodiek te komen. Naast een korte schets van de wettelijke grondslagen voor gunningscriteria en de bijbehorende praktijk vormt dit stappenplan dan ook de kern van de publicatie. Daarbij komt ook aan de orde welke randvoorwaarden van de gunningscriteria op opdrachtniveau van belang zijn. Naast de algemene randvoorwaarden staan de inhoudelijke criteria en daarvoor al beschikbare tools en methodieken verder in een bijlage toegelicht.

De Handreiking geeft invulling aan de actiepunten 16 en 17 van de Actieagenda Beter Aanbesteden. Het project Beter Aanbesteden is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarig vervolg op dit programma. De focus ligt daarbij op betere toepassing van de beschikbare tools.

Kijk hier voor andere handeikingen die uit de actieagenda beter aanbestedingen zijn voortgekomen:

De Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria downloaden