Nieuw: Handreiking Klachtenafhandeling

Een goede klachtenafhandeling bij aanbestedingen is essentieel voor ondernemers. Daarom heeft Techniek Nederland samen met vertegenwoordigers van de overheid en opdrachtgevende partijen het afgelopen jaar hard gewerkt aan een nieuwe handreiking Klachtenafhandeling.

Bouw 1600X900

De handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling. Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met een onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen.

 Verplichte klachtenregeling 

Het ministerie van EZK wil met verschillende maatregelen de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden verbeteren. Eén van de maatregelen is het verplicht stellen van een laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten, met een onafhankelijk klachtenloket binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties. Zo’n klachtenloket moet specifiek worden ingericht voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. De wetswijziging hiervoor is momenteel in de maak. Techniek Nederland heeft zich altijd hard gemaakt dat ondernemers mogen vertrouwen op een adequate en eerlijke klachtenafhandeling. Deze Handreiking is hiertoe een goede stap, mits aanbestedende diensten deze adviezen ook ter harte nemen.

Uitgangspunten en kenmerken klachtafhandeling 

De handreiking bevat algemene uitgangspunten voor goede klachtafhandeling. Zo wordt expliciet gemaakt dat een ondernemer een klacht kan indienen voor de aanmeldings- of inschrijfdatum (ontwerpklacht), na selectie of gunning of als een opdracht volgens hem ten onterechte niet is aanbesteed. Ook aan het uitgangspunt ‘Eerst vragen, dan klagen’ besteedt de handreiking aandacht. Voor aanbestedende diensten geldt dat zij een klacht tijdig moeten afhandelen.

Heeft u vragen of klachten over een aanbesteding of over de klachtafhandeling ervan? Neem contact op met het Aanbestedingscentrum Techniek Nederland.

Kijk hier voor het nieuwsbericht van de Rijksoverheid: Nieuw advies voor klachtafhandeling aanbesteden 

Download handreiking Klachtenafhandeling