Branches willen één veiligheidssysteem

Twaalf branches die direct te maken hebben met de bouw willen dat alle losse veiligheidsinitiatieven zoals de veiligheidsladder en VCA worden gecombineerd tot één systeem. De gezamenlijke branches vinden de veiligheidsladder, die een aantal aannemers wil invoeren voor het grootste deel van hun leden, een te forse administratieve en financiële last.

Workshop-Veiligheidsladder-1600x900

De twaalf organisaties die bijeen kwamen hebben bezwaar tegen de eenzijdige invoering van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) die een aantal grote aannemers en aanbestedende diensten zoals Rijkswaterstaat en ProRail hebben afgesproken. Binnen deze code zijn afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen die op een bouwplaats genomen moeten worden. Daarbij wordt elke keer een nieuwe afspraak toegevoegd.

De organisaties hebben nu vooral grote problemen met de implementatie van de onderdelen Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) en de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder, SCL). De organisaties zien vooral dat er (onnodig) steeds meer veiligheidsinitiatieven komen zoals ViA, VCA, GPI, ISO 45001, ISO 9001. Ze zien dit geheel als een zware en onnodige extra administratieve en financiële last. Vooral omdat bedrijven doorgaans al een veiligheidssysteem (VCA*/**) hebben en/of meewerken aan sectorspecifieke veiligheidsinitiatieven.

Systeem aanpassen

De sectoren erkennen dat ook VCA-certificering voor verbetering vatbaar is, maar vinden dat het beter is om dit systeem dan aan te passen. Daarvoor is binnen het SSVV-bestuur (schemabeheerder VCA), al een werkgroep ‘modernisering VCA’ in het leven geroepen. Daar wil men onderzoeken of bijvoorbeeld GPI en VCA geïntegreerd kunnen worden. Als het aan de twaalf branches ligt wordt dan ook direct onderzocht hoe alle veiligheidsinitiatieven te bundelen om te komen tot één breed gedragen systeem.

Invoering uitstellen

Eerder hebben de gezamenlijke branches de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) al om uitstel van de implementatie van de Veiligheidsladder gevraagd in verband met beperkte auditcapaciteit. Dit is door de organisatie van de GCVB afgewezen omdat zij de beperkte auditcapaciteit door gefaseerde invoering als een beheersbaar risico beoordelen en daarom houden ze vast aan implementatie per 1 januari 2022.

De branches delen dit standpunt niet en voorzien (extra) kosten en conflicten bij naleving en handhaving in toekomstige aanbestedingen. Kenmerkend voor de gang van zaken vinden zij de manier waarop is omgegaan met de zogenaamde risicomatrix die bepaalt aan welke eisen je als bedrijf moet voldoen. Zij hadden gewezen op een verschil in interpretatie van de ‘risicomatrix’ (beslistabel) in de praktijk. Aanpassing hiervan werd door de GCVB gedaan zonder inhoudelijke afstemming met de branches. Ze constateren dat de doorgevoerde wijzigingen de beslismatrix weliswaar duidelijker maakt, maar dat deze nieuwe en soms zwaardere implicaties voor diverse betrokken sectoren en branches hebben. De organisaties vinden dat dit soort zaken voorkomen moet worden en vragen daarom aan de organisatie achter de GCVB om zaken formeel en structureel af te stemmen met de branches.

Betrokken branches:

Techniek Nederland, AFNL, Cumela, Bouwend Nederland, Metaalunie, MKB-Infra, NVAF, OnderhoudNL, TLN, VERAS, VHG & VVT.