Aanbesteden in beweging

Een andere rol voor de maatschappij, vergaande duurzame ambities van Europa, de mogelijkheden van circulariteit en een toekomstblik op een misschien wel digitalere praktijk van aanbesteden. Deze onderwerpen stonden 1 oktober centraal tijdens het congres Aanbesteden in 2030 van Stabi en SMI.

Deelnemers congres aanbesteden

Ook de kortetermijnontwikkelingen kwamen aan bod. Los van de stikstofkwestie en problematiek rondon pfas en pfos, die momenteel projecten in gevaar brengen, is gesproken over de 'afronding' van Beter aanbesteden, met de aankondiging dat er hierop een vervolg komt. Hoe dat er uit komt te zien wordt momenteel door een aantal partijen uitgewerkt. Evenals de beleidsvoornemens ten aanzien van rechtsbescherming, een betere rol voor klachtenafhandeling en een andere rol voor de commissie van aanbestedingsexperts.

Maar wat betekent dit nu vandaag voor de aanbestedingspraktijk?

Het is goed dat beter aanbesteden een vervolg krijgt. Een aantal acties heeft mooie resultaten, maar de toepassing blijft nog achter. Daar kunnen en moeten we vandaag mee aan de slag. Zijn de eerder benoemde problemen opgelost of moeten zaken worden aangepast? Moeten er misschien zelfs nieuwe acties worden genomen? Ook de gestarte dialoog tussen aanbesteders, ondernemers en experts is waardevol gebleken. Zowel regionaal als landelijk. Om dit allemaal in goede banen te leiden is een regisseur wenselijk.

Rechtsbescherming

Onderzoek heeft uitgewezen dat rechtsbescherming in aan aantal gevallen als onvoldoende wordt ervaren. Er wordt gewerkt aan aanpassing van het systeem. Een onafhankelijk orgaan tijdens de aanbesteding is onmisbaar. Maar ook een schijnbaar eenvoudigere oplossing, zoals een opschortende termijn om klachten te behandelen zou in de praktijk al een direct merkbare verbetering zijn. En ook dit is iets wat vandaag kan gebeuren. Als de aanbesteder rekening houdt met een termijn voor klachten van zeg maximaal drie weken. Binnen die termijn kan de commissie van aanbestedingsexperts met een advies komen. Zo hoeft de procedure geen vertraging op te lopen en is er ruimte voor een onafhankelijke beoordeling van klachten.

Bij onszelf beginnen

Voor vandaag gaat het niet alleen om wat er op een hoger niveau wordt veranderd en voorgeschreven. De juiste toon bij aanbesteden begint bij onszelf; ondernemers en inschrijvers. Gewoon op de juiste manier met elkaar communiceren. Is een gunningsbeslissing vertraagd, laat dit dan weten aan de aanbesteder. Stel vragen als ondernemer voor de nota tijdig en duidelijk. Als we vandaag allemaal een kleine stap zetten, dan is dit een grote stap naar verbetering.