Veelgestelde vragen UEA

Lees hieronder de veelgestelde vragen met antwoorden over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).

Is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ook van toepassing voor aanbestedingen onder de drempel?

Ja.

Het UEA is het model voor de eigen verklaring voor nationale en Europese aanbestedingen. Hier is voor gekozen omdat zodoende zowel onder als boven de drempel met één verklaring kan worden gewerkt.

Welke delen van het UEA moet ik als ondernemer invullen?

De aanbestedende dienst kruist aan wat van toepassing is op pagina één en in deel III. Alle overige gegevens in alle delen van het UEA moeten door de ondernemer worden ingevuld (als hoofdaannemer).

Ben je een onderaannemer, dan dien je deel II afdeling A en B en deel III van het UEA in te vullen.

Moet ik deze vragen invullen?

Nee, tenzij de aanbesteder in de aankondiging (punt III.1.5) heeft opgenomen dat de opdracht is voorbehouden aan een sociale onderneming (hoofddoel van de onderneming bestaat in de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapte of kansarme personen).

Ga verder bij “Indien van toepassing: is de onderneming…”. Zie ook de volgende vraag.

Wat moet ik invullen bij deze vraag:

Niet van toepassing.

De aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU laat ruimte voor pre-kwalificatiesystemen en lijst(en) van erkende ondernemingen. In Nederland wordt daar geen gebruik van gemaakt. Navraag leert dat er vooralsnog ook geen plannen zijn in Nederland om bij te gaan houden welk bedrijf voor welk type opdracht erkend is. U kunt hier dus “niet van toepassing” invullen en vervolgens verder gaan bij het onderdeel “wijze van deelneming”.

Wat moet ik invullen bij deze vraag als ik gebruik maak van een onderaannemer?

Nee.

Alleen als er sprake is van een vorm van combinatie, consortium, joint venture etc. is het antwoord ja. Bij een hoofd- onderaannemersconstructie is het antwoord op deze vraag nee. Als een combinatie inschrijft, dan moeten alle combinanten afzonderlijk een eigen verklaring invullen.

Wat moet ik invullen als ik voor de geschiktheidseisen gebruik maak van mijn moedermaatschappij? Voor de selectiecriteria kan ik zelf voldoen.

Ja (de moedermaatschappij moet ook een eigen verklaring invullen).

Toelichting: geschiktheidseisen worden in het UEA selectie-eisen genoemd. Deze selectie-eisen kunnen zien op de beroepsbevoegdheid, de financiële economische draagkracht, de technische en beroepsbekwaamheid van de ondernemer. Het hoeven dus niet per se eisen zijn om partijen te kunnen selecteren maar ook minimumeisen die gesteld zijn in de leidraad. Zijn er bijvoorbeeld minimumeisen over de financiële economische draagkracht gevraagd, en maakt een ondernemer gebruik van gegevens van de moedermaatschappij, dan moet een ondernemer dit invullen op de eigen verklaring. De moedermaatschappij moet ook een eigen verklaring invullen (afdelingen A en B van deel II en deel III).

De aanbestedende dienst heeft niets aangekruist bij de verplichte uitsluitingsgronden. Moet ik deze wel beantwoorden?

Ja (als het een Europese aanbestedingsprocedure is).

Toelichting: Verplichte uitsluitingsgronden zijn bij aanbestedingen boven de drempel altijd van toepassing en moet je ook altijd invullen. Alleen bij procedures onder de Europese drempel kan een aanbesteder kiezen welke gronden van toepassing zijn. Alleen dan hoef je alleen die vragen maar te beantwoorden. Blijkt uit de leidraad dat de aanbesteder wel uitsluitingsgronden toe wil passen, maar kruist hij dat niet aan op het UEA, stel hierover dan een vraag bij de nota van inlichtingen.

De aanbestedende dienst heeft niets aangekruist bij de facultatieve uitsluitingsgronden. Moet ik deze wel beantwoorden?

Nee.

Toelichting: Het is aan de aanbestedende dienst om aan te kruisen welke facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing zijn. Alleen de gronden die zijn aangekruist moet een ondernemer invullen. Blijkt uit de leidraad dat de aanbesteder wel uitsluitingsgronden toe wil passen, maar kruist hij dat niet aan op het UEA, stel hierover dan een vraag bij de nota van inlichtingen.

Mag een aanbesteder al om bewijsmiddelen vragen?

Nee, tenzij dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de procedure.

Toelichting: In principe is het antwoord nee en mag een aanbesteder niet al bij inschrijving om bewijsmiddelen vragen. Alleen wanneer het nodig is voor een goed verloop van de procedure, bijvoorbeeld bij een aanbesteding in twee fase zoals de niet-openbare procedure (met voorafgaande selectie), mag hij eerder die benodigde bewijsmiddelen opvragen.