Handreiking Tenderkostenvergoeding

De handreiking tenderkostenvergoeding is een toelichting op bestaande wet- en regelgeving. Het geeft meer duidelijkheid over wanneer een tenderkostenvergoeding op zijn plaats is en geeft richtlijnen over de hoogte van de vergoeding. Aanbestedende diensten gebruiken het om een tenderkostenbeleid te maken.

Voor het hanteren van een tenderkostenvergoeding bestaan wettelijke grondslagen:

  1. De Aanbestedingswet (artikel 1.10)
  2. In artikel 1.10 van de Aanbestedingswet wordt aangegeven, dat een aanbesteder bij de voorbereiding van zijn overheidsopdracht in elk geval acht moet slaan op een vergoeding voor hoge kosten van een inschrijving
  3. De Gids Proportionaliteit (par. 3.5.5 en par. 3.8- voorschrift 3.8)
  4. In de Gids Proportionaliteit wordt een vergoeding benoemd in paragraaf 3.5.5 en Voorschrift 3.8.

Een tenderkostenvergoeding is in elk geval dus al verplicht aan de orde wanneer een deel van de te plaatsen opdracht in de aanbestedingsfase al moet worden uitgevoerd. Een tenderkostenvergoeding wordt volgens de Gids Proportionaliteit proportioneel gevonden wanneer een zodanig forse inspanning per inschrijving wordt verlangd, dat deze feitelijk niet meer in verhouding staat tot de omvang van de opdracht.

Hierbij is ook opgemerkt dat Aanbestedende diensten in eerste instantie moeten voorkomen dat ondernemers met disproportionele tenderkosten te maken krijgen. Lukt dit niet, dan moeten ze een vergoeding bieden.

Schematisch is dit als volgt weergegeven:

Verplicht Sterk geadviseerd Doorgaans niet nodig
Er is sprake van extreme inspanning in het kader van de EMVI (BPKV) Er is sprake van een aanbesteding met aanzienlijke inspanning in het kader van de EMVI (BPKV) Er is sprake van een reguliere aanbesteding met een normale inspanning (bijvoorbeeld o.b.v. een standaard uitvraag of bestek)
Er is sprake van uitvoering van een gedeelte van de geplaatste opdracht om de inschrijving te kunnen indienen. Er is sprake van een aanbesteding waarbij het maken van een (schets)ontwerp of berekening weliswaar geen expliciet onderdeel is van de geplaatste opdracht*, maar wel nodig voor een verantwoorde calculatie bij inschrijving. Er is sprake van toepassing van laagste prijs
  Er is sprake van een aanbesteding met toepassing van geintegreerde contractvorm voor de uitvoering van de opdracht. Er is sprake van een aanbesteding met toepassing traditionele contractvorm voor de uitvoering van de opdracht
  Er is sprake van een inspanning in een minder gangbare en langlopende en/of complexe aanbestedingsprocedure.** Er is sprake van de volgende specifieke situatie:
- een ongeldige inschrijving
- vallend buiten de score of rangorde die in aanmerking komt bij openbare aanbesteding
- de winnaar
  Er is sprake van een ingetrokken of mislukte aanbesteding  

*Voor prijsvorming noodzakelijk te maken ontwerp/berekening wordt hierbij niet bij inschrijving ingediend.
** Denk bij procedures aan: concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure, innovatiepartnerschap.

Hoogte van de vergoeding

In geval van toekenning van een tenderkostenvergoeding rijst vervolgens de vraag hoe hoog de vergoeding moet zijn. Het concrete antwoord hierop is situatie- en branchespecifiek.

Om de aanbestedende dienst verder op weg te helpen om te komen tot een goed beleid staat in de handreiking een globaal model om op structurele wijze de hoogte van vergoedingen per inschrijver te bepalen. Dit aan de hand van een percentage van de geraamde opdrachtwaarde. Ook staan er ter illustratie en inspiratie enkele branchespecifieke voorbeelden in de handreiking.

Ingetrokken aanbestedingen

Als er sprake is van intrekking van een aanbesteding is de sterke aanbeveling om evengoed de tenderkosten te vergoeden. De inspanning is immers wel gedaan door de inschrijvende partijen. Hieronder wordt verstaan: onverwacht niet gunnen i.v.m. alsnog blijkend ontoereikend budget of andere niet aan inschrijvers verwijtbare oorzaken. In het geval van mislukking van de aanbesteding zijn alle kosten ten onrechte door alle ondernemers gemaakt. 

Aanvullend op deze handreiking wordt nog gekeken naar het verbieden van bedingen in aanbestedingen waarbij tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten worden.

Kortom

Deze handreiking bevat als aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving concrete handvatten om de tenderkostenvergoeding op de juiste manier toe te passen. Techniek Nederland en SMI zetten zich in om de juiste toepassing in de praktijk te stimuleren. Bent u lid van UTechniek Nederland en heeft u vragen over de toepassing van de tenderkostenvergoeding in een aanbesteding, neem dan contact met ons op.